Η επιχείρηση ΕΥΦΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ.  Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 94.609,44 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 47.304,72 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Συστήματα αυτοματοποίησης
 • Εργασίες για εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία περιβάλλοντος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός και συστήματα για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Άυλες Δαπάνες
 • Συμμετοχή σε Διεθνείς/επαγγελματικές εκθέσεις
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΥΧΕ:
 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
 • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
 • αύξηση της παραγωγικότητας  & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.

9999