Μελέτες Βιωσιμότητας

Σύνταξη Μελετών Βιωσιμότητας & Χρηματοοικονομικής Αναδιάρθρωσης

Η μελέτη βιωσιμότητας στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση ενός επενδυτικού σχεδίου, στην εξέταση και ανάλυση της κερδοφορίας του επενδυτικού σχεδίου και άρα στην βιωσιμότητα του. Με την μελέτη βιωσιμότητας εξετάζονται όλοι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης σας, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της εταιρείας κατά τα προηγούμενα έτη και τις προοπτικές της. Με την μελέτη βιωσιμότητας εξετάζεται η σκοπιμότητα της επένδυσης, τόσο από εμπορικής πλευράς, διερευνώντας δηλαδή την εμπορική προοπτική των προϊόντων της επένδυσης, όσο και οικονομικής, εκτιμώντας τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη.

Ενδεικτικά, για την σύνταξη και εκπόνηση μιας μελέτης βιωσιμότητας θα πρέπει να εξετασθούν τα ακόλουθα:

 • Μεγέθη και χαρακτηριστικά αγοράς – Τμηματοποίηση – Ανταγωνισμός – Τάσεις
 • Εταιρεία – Διαχρονική εξέλιξη πωλήσεων, κόστους και αποτελεσμάτων
 • Δυνατά και αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές (ανάλυση SWOT)
 • Προοπτικές – Προβλέψεις πωλήσεων και λειτουργικών δαπανών
 • Προβλεπόμενοι λογαριασμοί αποτελεσμάτων χρήσης και αναμενόμενες ταμειακές ροές
 • Χαρακτηριστικά και μέγεθος αγοράς – Ανταγωνισμός – Τάσεις
 • Ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου – Κόστος επένδυσης και χρηματοδοτικό σχήμα
 • Προβλεπόμενα Έσοδα – Έξοδα
 • Προβλεπόμενοι λογαριασμοί αποτελεσμάτων, ισολογισμοί και αναμενόμενες ταμειακές ροές
 • Αξιολόγηση της επένδυσης – Κατάρτιση Δεικτών, Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) – Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR)
 • Χαρακτηριστικά προϊόντος – Αγορά – Ανταγωνισμός
 • Προβλέψεις οικονομικών μεγεθών και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών τοποθεσιών και επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας
 • Ανάλυση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών αναγκών
 • Δυνατότητα εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων και ενδεχόμενη ανάγκη αναδιάρθρωσής τους

Η μελέτη βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της επιχείρησης να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Επίσης, η μελέτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη αιτήματος, προς τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, αναδιάρθρωσης του δανεισμού της επιχείρησης

THM
TGM
tfm
tvwm
tlm

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS

Ολική Διοίκηση Θερμοκηπίου

ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τελευταίες Εξελίξεις στον Κλάδο του Θερμοκηπίου Παγκοσμίως

Υδροπονία Ακριβείας