Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιοκτησία και διοικείται από:

ΕΥΦΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕ (IQ CROPS LTD)
ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ | 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΚΡΗΤΗ

ΑΦΜ: 997696581

ΓΕΜΗ: 116504941000

T: +30 28420 22622 | Fax: +30 28420
E-mail: [email protected]

Χρήση συμφωνίας
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται σε συμφωνία χρήσης μεταξύ της ΕΥΦΥΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕ (στο εξής ” IQ CROPS “) και του επισκέπτη του ιστότοπου (στο εξής “χρήστης”). Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας και των εγγράφων και άλλων πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν, ο χρήστης συμφωνεί ρητά με τις ακόλουθες διατάξεις. Ο χρήστης θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει κατά την πρώτη χρήση και στη συνέχεια σε κάθε μεταγενέστερη χρήση. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνήσει με την παρούσα συμφωνία ή με οποιαδήποτε διάταξη της, πρέπει να εγκαταλείψει αμέσως αυτόν τον ιστότοπο.

Όροι χρήσης ιστοσελίδας / πληροφοριών
Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, τα έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων, των δελτίων τύπου, των τεχνικών προδιαγραφών, των φωτογραφιών, των γραφημάτων, των εγχειριδίων, των οδηγιών, των περιγραφών προϊόντων κ.λπ.), σχεδιαγράμματα, προγράμματα, δεδομένα, λογισμικό, εμπορικά ονόματα, , οι κατάλογοι, τα προϊόντα ή / και οι υπηρεσίες (εφεξής “οι πληροφορίες”) που προσφέρονται ή χρησιμοποιούνται μέσω αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της IQ CROPS, των προμηθευτών της ή τρίτων και προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, το δίκαιο εμπορικών σημάτων ή άλλη προστασία.

Ο χρήστης αποδέχεται ρητώς την υποχρέωση χρήσης των πληροφοριών ή τμημάτων τους (και ρητά, αλλά όχι αποκλειστικά, των εγγράφων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο) αποκλειστικά ως μέσο πληροφόρησης, χωρίς άμεσο ή έμμεσο εμπορικό στόχο. Επιπλέον, σε σχέση με τυχόν αναλογικές ή ψηφιακές αναπαραγωγές που γίνονται, ο χρήστης αποδέχεται την υποχρέωση να δηλώσει τα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας που απαριθμούνται παρακάτω σε όλα τα αντίγραφα, να μην προβαίνει σε αλλαγή ή / και προσθήκη στις πληροφορίες και, χωρίς την προηγούμενη άδεια του IQ CROPS , από τη δημοσίευση ή την αποκάλυψη σε τρίτους οποιασδήποτε πληροφορίας ή τμημάτων αυτής.

Οποιαδήποτε παράνομη χρήση των πληροφοριών ή τμημάτων αυτών και / ή οποιαδήποτε χρήση κατά παράβαση αυτών των διατάξεων απαγορεύεται ρητά και μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις αστικού ή ποινικού δικαίου.

Σύνδεση και πλαισιώσεις
Οι συνδέσεις με τον ιστότοπο επιτρέπονται μόνο εφόσον παρουσιάζεται σαφώς στον χρήστη ότι ο σύνδεσμος βρίσκεται στον ιστότοπο IQ CROPS ή ο χρήστης αποστέλλεται μέσω του συνδέσμου προς την ιστοσελίδα IQ CROPS . Η ρητή σύνδεση (δημιουργία άμεσων συνδέσμων με ένα έγγραφο ή μια σελίδα μέσα σε αυτόν τον ιστότοπο) και η διαμόρφωση πλαισίου (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών αυτής της ιστοσελίδας ή των φίλτρων που υπάρχουν σε άλλη ιστοσελίδα) απαγορεύονται ρητά.

Ευθύνη
Οι πληροφορίες που προσφέρονται από ή μέσω αυτού του δικτυακού τόπου ενδέχεται να περιέχουν σφάλματα διαφορετικής φύσης, είτε σε σχέση με τη μορφή ή το περιεχόμενο αυτών των πληροφοριών. Ούτε η IQ CROPS ούτε οι προμηθευτές της εγγυώνται την καταλληλότητα, την αξιοπιστία, την επικαιρότητα ή την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται και εμφανίζονται χωρίς καμία εγγύηση (με άλλα λόγια παρέχεται “ως έχει”). Σε καμία περίπτωση η IQ CROPS δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες απώλειες ή απώλειες ή οποιεσδήποτε άλλες απώλειες οποιασδήποτε φύσης προκύπτουν από την απώλεια της χρήσης, των πληροφοριών ή των εσόδων, ανεξάρτητα από την αιτία.

Η IQ CROPS δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε απώλειες, άμεσες ή / και έμμεσες απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης και υλικών ζημιών, υλικών ζημιών, επακόλουθων ζημιών (απώλεια κερδών ή / και ζημιών λόγω διακοπής λειτουργίας επιχείρησης) και όλων των άλλων ζημιών που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή / και τη λειτουργία του παρόντος ιστότοπου, με καθυστερήσεις στη χρήση αυτού του ιστότοπου ή / και αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου, παροχής των υπηρεσιών ή / και μη παροχής υπηρεσιών, ακόμη και αν έχει κοινοποιηθεί η IQ CROPS της πιθανότητας να υποστούν ζημίες. Εξαιρέσεις από τη διάταξη αυτή είναι δυνατές μόνο σε περίπτωση προθέσεως ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της IQ CROPS (μη περιλαμβανομένης πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του προσωπικού της ή άλλων προσώπων που εμπίπτουν στη σφαίρα κινδύνου του IQ CROPS ).

Συμβουλές μέσω της ιστοσελίδας
Εάν παρέχονται οποιεσδήποτε άμεσες ή έμμεσες συμβουλές, συμβουλές ή συστάσεις μέσω της ιστοσελίδας σχετικά με πρακτικές, τεχνικές, οικονομικές, νομικές ή άλλες προσωπικές ή επιχειρηματικές αποφάσεις, τότε παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Ο χρήστης πρέπει πάντα να συμβουλεύεται έναν εμπειρογνώμονα σχετικά με το ζήτημα για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με συμβουλές ειδικά προσαρμοσμένες στην ατομική κατάσταση. Σε καμία περίπτωση η IQ CROPS δεν είναι υπεύθυνη για τις συμβουλές, συμβουλές ή συστάσεις.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους
Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή να αναφέρεται σε άλλους ιστότοπους ή ιστοσελίδες τρίτων, όπως οι έμποροι, οι εταίροι και οι μεταπωλητές. Η τοποθέτηση συνδέσμων με άλλους δικτυακούς τόπους ή ιστοσελίδες δεν συνεπάγεται καθόλου έμμεση ή ρητή έγκριση του περιεχομένου αυτών των ιστοτόπων ή ιστοσελίδων. Η IQ CROPS δεν ελέγχει το περιεχόμενο τέτοιων ιστότοπων ή ιστοσελίδων και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους.

Εχεμύθεια
Ο IQ CROPS σέβεται το απόρρητο των χρηστών του ιστότοπού του. Η IQ CROPS θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα της IQ CROPS . Ο χρήστης συμφωνεί με αυτόν τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη IQ CROPS χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο
Αυτή η συμφωνία χρήσης διέπεται από το δίκαιο της Ελλάδας. Οι διαφορές που απορρέουν από τη συμφωνία αυτή και οι οποίες δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά θα κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο της Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης, εξαιρουμένων όλων των άλλων δικαστηρίων, εκτός εάν η IQ CROPS εκφράσει την προτίμηση σε άλλο αρμόδιο δικαστήριο κατά παράβαση αυτής της ρήτρας.

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων
© 2022 IQ CROPS , Αμμουδάρες Ιεράπετρα, Κρήτη. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επικοινωνία
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με αυτήν τη νομική ειδοποίηση, επικοινωνήστε μαζί μας με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο ή φαξ, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παραπάνω.